ស្ទីលថ្មីនិងការប្រមូលថ្មី

ក្រុមហ៊ុនហឺប៉ីប្រូដិននីសអាហរ័ណនីហរ័ណនិងនីហរ័ណអាហរ័ណនីហរ័ណតែងតែចាត់ទុកការអភិវឌ្ឍន៍ផលិតផលនិងបច្ចុប្បន្នភាពថាជាមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃការអភិវឌ្ឍន៍សហគ្រាសដោយតំរូវការអតិថិជនជាគោលដៅតម្រូវការទីផ្សារជាគោលបំណងនិងការអភិវឌ្ឍផលិតផលថ្មីជាបន្តបន្ទាប់ដើម្បីឆ្លើយតបនឹងតម្រូវការទីផ្សារ។

ក្រុមហ៊ុនធ្វើតាមការផ្លាស់ប្តូរនិងតំរូវការទីផ្សារជានិច្ចកាលរក្សានូវធាតុពេញនិយមនិងខិតខំអភិវឌ្ឍផលិតផលផលិតផលនិងសំភារៈថ្មីៗរចនាប័ទ្មថ្មី។
ណែនាំទីផ្សារយ៉ាងសកម្មនិងពង្រីកការលក់ទីផ្សារ។

ក្រុមហ៊ុនគ្រប់គ្រងនិងប្រតិបត្តិការដោយអនុលោមតាមស្តង់ដារប្រព័ន្ធគុណភាព ISO9001 និងកែលម្អកម្រិតគ្រប់គ្រងនិងគុណភាពផលិតផលរបស់ក្រុមហ៊ុនជាបន្តបន្ទាប់តាមរយៈតម្រូវការប្រព័ន្ធគុណភាពតាមបែបវិទ្យាសាស្ត្រនិងស្តង់ដារ។

New Style and New Collections

ផលិតផលថ្មីរបស់យើង

Update new products12
Update new products6
Update new products4
Update new products8
Update new products9
Update new products11
Update new products2
Update new products5
Update new products3
Update new products10
Update new products1
Update new products7

ពេលវេលាផ្សព្វផ្សាយ៖ ខែតុលា -១៤-២០២០